ProMove fysiotherapie

Voorwaarden FysioSport

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOSPORT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van onze site, ons reserveringssysteem en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ProMove, bewegen & gezondheid, producten en/of diensten in de sport van welke aard levert, ook indien deze producten of diensten niet direct zijn verbonden aan de lessen van ProMove, bewegen & gezondheid. Of die niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ProMove, bewegen & gezondheid, biedt sportlessen aan op verschillende locaties en maakt gebruik van een betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan). In dit systeem kunnen klanten abonnementen en rittenkaarten naar keuze aanschaffen.

Een overeenkomst zal tot stand komen wanneer de klant een abonnement of rittenkaart afneemt in het betalings- en reserveringssysteem Pay ‘n Plan bij ProMove, bewegen & gezondheid, de klant de noodzakelijke persoonsgegevens heeft verstrekt en heeft bevestigd kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden.

ProMove, bewegen & gezondheid, blijft verantwoordelijk ten aanzien van haar verplichtingen die beschreven staan in deze algemene voorwaarden en is wettelijk gezien bindend.

RITTENKAARTEN: TOTSTANDKOMING, AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

ProMove, bewegen & gezondheid, biedt diverse rittenkaarten aan, waarbij iedere rittenkaart een eigen geldigheid en aantal ritten heeft. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant zich heeft geregistreerd via het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan), zijn persoonsgegevens, telefoonnummer, adres, woonplaats en overige contactgegevens correct en volledig heeft ingevoerd en heeft bevestigd kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden.

Bij aanschaf van een rittenkaart staat de geldigheid en het aantal ritten vermeld. Het desbetreffende bedrag wordt in één keer afgeschreven via een Ideal betaling. Bij aanschaf van een rittenkaart wordt de overeenkomst rechtsgeldig en gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Indien de rittenkaart nog resterende ritten bevat na de vervaldatum dan komen deze ritten te vervallen. Een rittenkaart houder dient dan een nieuwe rittenkaart aan te schaffen mocht hij/zij bij ProMove, bewegen & gezondheid, gebruik willen blijven maken van de sportactiviteiten die aangeboden worden.

De rittenkaart kan (om medische redenen) gedurende de geldigheidsperiode voor een bepaalde tijd stopgezet worden. Dit is alleen mogelijk als er contact gelegd wordt, (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) met de administratie van ProMove, bewegen & gezondheid.

Vakantie geeft geen recht op het bevriezen van een rittenkaart. De rittenkaart is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

ABONNEMENTEN: TOTSTANDKOMING, AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

ProMove, bewegen & gezondheid, biedt diverse abonnementsvormen aan. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant zich heeft geregistreerd via het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan), zijn persoonsgegevens, telefoonnummer, adres, woonplaats en overige contactgegevens correct en volledig heeft ingevoerd en heeft bevestigd kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden.

Bij aanschaf van een abonnement zal, na het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het goedkeuren van automatisch incasso, via een Ideal betaling de eerste termijn betaald worden door abonnee. Bent u niet in staat om zelfstandig met ons betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan) te werken, dan kunt u via een SEPA formulier, ProMove, bewegen & gezondheid, toestemming geven om dit voor u te doen.

Na het ontvangen van een volledig ingevuld SEPA formulier (met volledige naam, adres, woonplaats,land, bankrekeningnummer, handtekening en datum) zal ProMove, bewegen & gezondheid, zorg dragen voor het correct in laten gaan van het abonnement wat overeengekomen is. Het ingevulde SEPA formulier zal bewaard worden door ProMove, bewegen & gezondheid, en hierbij zal uw privacy gewaarborgd worden met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

Het abonnement vangt aan op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan, zal maandelijks rond dezelfde datum afgeschreven worden en stilzwijgend verlengd worden.

Het abonnement is op te zeggen, rekening houdend met de eerstvolgende incassodatum, alleen na schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact met de administratie van ProMove, bewegen & gezondheid. Het abonnement kan alleen tijdelijk worden stopgezet vanwege ziekte of (langdurige)blessure.

Vakantie geeft geen recht op het tijdelijk stopzetten van een doorlopend abonnement, mits deze langer dan twee maanden zal zijn. Het tijdelijk stopzetten van het abonnement kan alleen door de administratie van ProMove, bewegen & gezondheid, uitgevoerd worden nadat dit schriftelijk gemeld is aan de administratie van ProMove, bewegen & gezondheid, door de abonnee.

Opzegging geeft geen recht op restitutie van het abonnementsgeld. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

RESERVERINGSPROCES & BETALING

De reserveringen voor de lessen geschieden via het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan). Dit kan via de mobiele applicatie of via de computer op elk gewenst moment. In de desbetreffende agenda groep is inzage hoeveel beschikbare plekken er voor de desbetreffende activiteit zijn. Mochten er geen beschikbare plekken zijn, dan worden de deelnemers geacht zich in te schrijven op een ander moment of in te schrijven op de wachtlijst. Is dit niet mogelijk dan kunnen de deelnemers contact opnemen met de administratie om te kijken naar de eventuele mogelijkheden.

ProMove, bewegen & gezondheid, maakt voor nieuwe klanten gebruik van een gratis proefles.

Dit is geheel vrijblijvend voor de klant. Na deze proefles kan een abonnement of rittenkaart naar keuze aangeschaft worden. Betalingen geschieden via het betalingssysteem van Pay ‘n Plan of de app van Pay ‘n Plan.

Pay ‘n Plan fungeert als financiële tussenschakel, tussen ProMove, bewegen & gezondheid, en de klant. ProMove, bewegen & gezondheid, is niet verantwoordelijk voor foutieve betalingen, die via Pay ‘n Plan verlopen, mits dit een gevolg is van een incorrecte handmatige koppeling door ProMove, bewegen & gezondheid.

Het daadwerkelijk plaatsvinden van de activiteiten wordt door ProMove, bewegen & gezondheid, bepaald en kenbaar gemaakt via het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan).

De abonnee / ritten kaarthouder dient zich viaPay ‘n Plan aan te melden voor de desbetreffende activiteit.

ProMove, bewegen & gezondheid, heeft een minimum van drie deelnemers per activiteit. Indien er minder dan drie deelnemers op de lijst staan kan er besloten worden om de desbetreffende activiteit niet door te laten gaan. De deelnemers die zich aangemeld hebben voor die activiteit worden op de hoogte gebracht via Pay ‘n Plan en/of per mail. Er wordt hen meegedeeld dat de desbetreffende activiteit niet door zal gaan en er wordt gekeken of er een mogelijkheid bestaat dat de deelnemers zich toevoegen aan een andere groep.

Indien de abonnee / ritten kaarthouder een reservering heeft gemaakt voor een activiteit, maar wilt afzien van de aanmelding, dient abonnee / ritten kaarthouder deze 2 uur vóór aanvang van de activiteit af te melden wanneer abonnee / ritten kaarthouder niet in staat is aanwezig te zijn.

Deze afmelding kan kenbaar gemaakt worden via de applicatie Pay ‘n Plan, of anders via mail of telefoon aan de administratie. Afmeldingen die 2 uur vóór aanvang van de les kenbaar gemaakt zijn, worden niet in mindering gebracht op het lopende abonnement / rittenkaart.

Bij het niet doorgaan van de door ProMove, bewegen & gezondheid, georganiseerde activiteiten wegens slechte weersomstandigheden, feestdagen of anderszins wordt dit via de e-mail en de applicatie Pay ‘n Plan kenbaar gemaakt door ProMove, bewegen & gezondheid.

VERPLICHTINGEN VAN DE KAARTHOUDER/ABONNEE

De abonnee / ritten kaarthouder dient zich bij de inschrijving te registreren via het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan) en zijn persoonsgegevens, telefoonnummer, adres, woonplaats en overige contactgegevens correct en volledig in te voeren. De abonnee / ritten kaarthouder dient eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven via Pay ‘n Plan of via de e-mail of telefonisch aan de administratie van ProMove, bewegen & gezondheid. De abonnee / ritten kaarthouder stemt ermee in dat de gegevens opgeslagen worden in de persoonsregistratie van ProMove, bewegen & gezondheid.

ProMove, bewegen & gezondheid, houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Indien de abonnee / ritten kaarthouder verhinderd is om deel te nemen aan de activiteit, dient de abonnee / rittenkaarthouder zich uiterlijk 2 uur vóór aanvang van de activiteit af te melden. Het niet deelnemen aan een activiteit, terwijl aangemeld is of het niet tijdig afmelden , waarvan ProMove, bewegen & gezondheid, deze wel in de planning heeft staan, geeft de abonnee / ritten kaarthouder geen recht op terugbetaling van deze rit. De abonnee / rittenkaarthouder dient zich aan de regels te houden zoals die gelden bij de deelname aan de activiteiten.

ProMove, bewegen & gezondheid, behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze verplichting of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag van de abonnee / rittenkaart houder, de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten voor de desbetreffende abonnee / rittenkaart houder gedurende een door ProMove, bewegen & gezondheid, te bepalen periode op te schorten. Dit zonder dat ProMove, bewegen & gezondheid, de op dat moment reeds betaalde abonnementsgelden te restitueren, onverminderd de aanspraak van ProMove, bewegen & gezondheid, tot betaling van de abonnementsgelden tot en met de einddatum van de overeenkomst.

BETALING

De abonnement / rittenkaartkosten dienen te worden voldaan op de wijze waarop deze desbetreffende overeenkomst is vastgelegd. De abonnement / rittenkaartkosten behoren te zijn voldaan voor de aanvang van de desbetreffende abonnement/rittenkaart periode. De abonnee verleent aan ProMove, bewegen & gezondheid, een machtiging om het desbetreffende bedrag maandelijks van de rekening af te schrijven middels automatische incasso. Indien de abonnee de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, verkeert de abonnee van rechtswege in verzuim en is ProMove, bewegen & gezondheid, bevoegd om zonder nadere

ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten in rekening gebracht.

ProMove, bewegen & gezondheid, is gerechtigd om de contributie te verhogen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt tijdig met de leden gecommuniceerd, dat wil zeggen minimaal twee maanden van tevoren, via e-mail- en betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan).

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere abonnee / rittenkaart houder dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de voorschriften die gelden en/of aanwijzingen na te leven die bij deelname aan de activiteiten worden gegeven door de therapeut/trainer.

ProMove, bewegen & gezondheid, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de abonnee / rittenkaart houder tijdens de deelname aan de activiteiten.

De deelname aan de activiteiten en het gebruik van de door ProMove, bewegen & gezondheid, aangeboden faciliteiten is geheel voor risico van de abonnee / rittenkaart houder.

ProMove, bewegen & gezondheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door de deelname aan de activiteiten, behoudens in geval van ernstige nalatigheid. Voor zover de abonnee / rittenkaart houder enige aanspraak wegens ProMove, bewegen & gezondheid, zou willen maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor ProMove, bewegen & gezondheid, zich heeft verzekerd.

Hoewel ProMove, bewegen & gezondheid, er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan) beschikbaar is, geven wij geen garantie op voortdurende beschikbaarheid of het door u ononderbroken gebruik van ons boekingssysteem.

ProMove, bewegen & gezondheid behoudt het recht om naar ons eigen inzicht van tijd tot tijd het gehele betalings- en reserveringssysteem of een gedeelte hiervan op te schorten of te staken.

ProMove, bewegen & gezondheid, is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten in het betalings- en reserveringssysteem (Pay ‘n Plan).

Gebruik van het betalings- en reserveringssysteem is op basis van de beschikbaarheid van de activiteiten die worden aangeboden door ProMove, bewegen & gezondheid. Voor zover toegestaan bij de wet zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale gevolgschade of enige andere gebruikers schade (verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van verwachte winst) als gevolg van een op andere wijze dat verband houdt met het gebruik van onze site, diensten of een vertraagd / niet werkende site. Evenals het verlies van materialen, persoonlijke eigendommen van klanten die persoonlijke items meenemen naar de locatie waar de activiteiten gegeven worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Over Promove

Neem direct contact op