Privacy policy

Privacyreglement en AVG

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische – en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens, het recht op inzage  en het recht op correctie en verwijdering.

Functionaris Gegevensbescherming

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde AVG een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet toe dat alles conform regelgeving gaat en stuurt bij waar nodig.
Tevens draagt de FG zorg voor een actuele AVG verklaring. Binnen ons centrum is Auke Iwema de Functionaris Gegevensbescherming. Bij vragen kunt u met hem contact opnemen bij voorkeur per e-mail via auke@promove.nu

Privacyverklaring

ProMove, bewegen & gezondheid, gevestigd aan Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ProMove, bewegen & gezondheid
Vijverhof 1
2421 VX Nieuwkoop
www.promove.nu
Telefoon: 0172-575261

Persoonsgegevens die wij verwerken

ProMove, bewegen & gezondheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ProMove, bewegen & gezondheid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Auke Iwema (auke@promove.nu) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ProMove, bewegen & gezondheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen (indien dit nodig is) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ProMove, bewegen & gezondheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ProMove, bewegen & gezondheid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ProMove, bewegen & gezondheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 15 jaar, de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

ProMove, bewegen & gezondheid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (SpotOnMedics). Met de softwareleverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Technische supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de indiener.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ProMove, bewegen & gezondheid gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronisch) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de directie via directie@promove.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen drie weken, op uw verzoek.

ProMove, bewegen & gezondheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Uiteraard stellen wij het op prijs om alvorens u een klacht indient eerst contact op te nemen met ons centrum om zo te bekijken wat er al direct aan uw klacht gedaan kan worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ProMove, bewegen & gezondheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Auke Iwema (auke@promove.nu).

ProMove, bewegen & gezondheid heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • 2 laags authenticatie, een extra beveiligingslaag
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Over Promove

Neem direct contact op